Z doświadczenia

Dzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem. Znajdą tutaj Państwo najistotniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn. Udostępniamy treści dyrektyw europejskich, przewodniki do ich stosowania, krajowych rozporządzeń harmonizujących przepisy europejskie, a także artykuły opisujące nasze doświadczenia.
Dostosowanie, a znak CE

Zastanawiali się Państwo czy modernizacja maszyny wiąże się z koniecznością oznakowania maszyny znakiem CE? Jaka jest różnica między modernizacją, a dostosowaniem?

Przejdź dalej
Na czym polega odtwarzanie dokumentacji do maszyn?

Kto może odtworzyć dokumentacje do maszyn? Co zrobić gdy nie posiadamy instrukcji? Jakie trzeba mieć uprawnienia?

Przejdź dalej
Gniazda produkcyjne sterowane systemami automatyki rozproszonej, a oznakowanie CE

W ostatnich latach Producenci maszyn często wykorzystują systemy sterowania rozproszonego przy produkcji gniazd produkcyjnych. Również w przypadku, gdy na pierwszy rzut oka, poszczególne stanowiska produkcyjne wyglądają na maszyny niezależne. Czy to podejście jest właściwe?

Przejdź dalej

Dyrektywy UE

Aktualne dyrektywy Unii Europejskiej odnoszące się do bezpieczeństwa maszyn
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa w sprawie maszyn określa wymagania zasadnicze dla maszyn nowowprowadzanych do obrotu na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dotyczy producentów maszyn oraz określa zasady dla oznakowania maszyn znakiem „CE”. Dyrektywa ta jest podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa maszyn. Stosowanie jej zapisów przez producentów jest obligatoryjne.

Pobierz
Dyrektywa Kompatybliności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

Dyrektywa ta ma zastosowanie do maszyn mogących powodować zaburzenia elektromagnetyczne w swoim otoczeniu. Dyrektywa wyraźnie określa zakres jej stosowalności. Jej stosowanie bardzo często jest wymagane aby osiągnąć pełną zgodność maszyny.

Pobierz
Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Powyższa dyrektywa nie dotyczy maszyn, jednak bardzo często jej stosowanie jest wymagane. Dyrektywa LVD ma zastosowanie do systemów sterowania maszynami wprowadzanymi do obrotu osobno. Stanowi to przypadek, gdy układ sterowania maszyn powinny zostać oznakowane indywidualnym znakiem „CE”.

Pobierz
Dyrektywa Ciśnieniowa (PED) 2014/58/UE

W przypadkach, gdy maszyna lub instalacja jest wytwarzana celem wykorzystania w swoich procesach ciśnienia, może zachodzić potrzeba spełnienia wymagań zasadniczych PED. Wymagania PED stosuje się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara.

Pobierz
Dyrektywa ATEX 114 2014/34/UE

Maszyny przeznaczone do pracy w środowiskach niebezpiecznych, takie jak wybuchowe, muszą spełniać dodatkowe wymagania szczegółowe. Dyrektywa ATEX 114 określa odpowiednie wymagania dla maszyn i instalacji, których przeznaczeniem jest praca np. w lakierniach, przetwórstwie petrochemicznycznym czy też górnictwie. Takie maszyny muszą przejść odpowiedni proces certyfikacji i muszą zostać oznakowane dodatkowym znakiem „EX”.

Pobierz
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

W przypadku maszyn, których przeznaczenie jest praca na zewnątrz pomieszczeń, należy stosować dodatkowe wymagania odnoszące się do emisji hałasu. Wymagania te zostały określone w dyrektywie NOISE. Dodatkowo, pod uwagę należy wziąć dyrektywę 2005/88/WE aktualizującą wymagania dyrektywy NOISE.

Pobierz
Aktualizacja
Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE

Dyrektywa Narzędziowa ustanawia wymagania i ramy prawne dla bezpiecznego użytkowania maszyn. Dyrektywa ta określa wymagania minimalne dla sprzętu roboczego, w tym maszyn, użytkowanych na stanowiskach pracy. Wymagania ustanowione w tej dyrektywie dotyczą pracodawców.

Pobierz
Dyrektywa ATEX 153 1999/92/WE

Prócz tego, że maszyny przeznaczone do pracy w środowiskach wybuchowych muszą być zgodnie z wymaganiami zasadniczymi ATEX 114, to również użytkownik musi spełnić dodatkowe wymagania minimalne w tym zakresie. Dyrektywa ATEX 153 określa te wymagania.

Pobierz
Dyrektywa Ramowa 1989/391/EWG

Dyrektywa Ramowa przyjęta w roku 1989 dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, była pierwszym krokiem w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy z maszynami. Gwarantuje ona wprowadzenie w całej Unii Europejskiej minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które państwa członkowskie mogą utrzymać lub w odniesieniu do których mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne środki.

Pobierz

Rozporządzenia krajowe

Rozporządzenia krajowe wprowadzające wymagania odnośnie bezpieczeństwa maszyn do prawodawstwa lokalnego
Rozporządzenie o wymaganiach zasadniczych dla maszyn

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Pobierz
Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku wprowadzająca do prawodawstwa krajowego między innymi wymagania dyrektyw EMC, LVD oraz ATEX 114.

Pobierz
Wymagania minimalne dla maszyn

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzająca do prawodawstwa krajowego wymagania minimalne dla sprzętu roboczego stosowanego na stanowiskach pracy.

Pobierz
Wymagania ogólne BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy odnosząca się do wymagań bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Pobierz
Hałas oraz dgrania w miejsu pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Pobierz
Szkodliwe steżenia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Pobierz
Kodeks Pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Stosowanie Kodeksu Pracy determinuje konieczność wprowadzania do użytku maszyn spełniających odpowiednie wymagania zasadnicze. Artykuł 217 kodeksu pracy wprowadza wymagania dla pracodawców mówiących o tym, że nowe maszyny oddawane pracownikom do pracy, muszą przejść procedurę oceny zgodności oraz muszą być oznakowane znakiem „CE”.

Pobierz

Materiały pomocnicze

Przewodniki oraz instrukcje do stosowania odpowiednich wymagań
Przewodnik do Dyrektywy Maszynowej

Aktualny przewodnik do wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Poniższy przewodnik został wydany przez Komisję Europejską i stanowi jedyną interpretację prawną zapisów tejże dyrektywy.

Pobierz
Przewodnik wymagań ergonomicznych dla maszyn

Aktualny przewodnik do wymagań związanych z ergonomią dla maszyn. Stanowi on rozszerzenie do przewodnika do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Poniższy przewodnik został wydany przez Komisję Europejską. Przewodnik odnosi do odpowiednich norm zharmonizowanych.

Pobierz
Niebieski przewodnik

Niebieski przewodnik jest dokumentem oficjalnie wydanym przez Komisję Europejską. Zawiera on wskazówki do stosowania dyrektyw nowego podejścia dla produktów mających zostać wprowadzonymi do obrotu na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pobierz