Koncepcja Bezpieczeństwo360°

Kompleksowe realizacje zagadnień bezpieczeństwa maszyn

Koncepcja Bezpieczeństwo360°

Odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie rynku na kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn, oferujemy unikatowe i kompleksowe podejście zapewniające pełne wsparcie Klientów w spełnieniu odpowiednich wymagań.


Bezpieczeństwo maszyn jest złożoną dziedziną. Naszym zadaniem jest pomóc Klientom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. Wspieramy zarówno producentów jak i użytkowników maszyn. Zagadnienia bezpieczeństwa maszyn dla tych dwóch grup odbiorców różnią się od siebie. Każda z grup zainteresowanych bezpieczeństwem maszyn ma inne cele do zrealizowania. Stawia się w stosunku do nich różne wymagania.
Poniżej przedstawiamy pełen zakres wsparcia jakie CUBEsafety oferuje swoim partnerom.

Wsparcie dla producentów

Wsparcie na etapie projektu maszyny

Wsparcie w przygotowaniu koncepcji zabezpieczeń maszyny, w tym konstrukcji bezpiecznej samej w sobie. Bierzemy udział w ocenach ryzyka maszyn oraz wspieramy w doborze odpowiednich norm zharmonizowanych mających zastosowanie do danej maszyny.

Dobór rozwiązań

Wykonujemy obliczenia spełnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa zarówno dla układów sterowania jak i konstrukcji. Dostarczamy projekty nadrzędnych układów bezpieczeństwa.

Uczestnictwo w projekcie

Doradzamy w wyborze technicznych środków ryzyka. Wspieramy merytorycznie projektantów, kierowników projektów oraz osoby odpowiedzialne formalnie za wprowadzenie maszyny do obrotu. Programujemy sterowniki bezpieczeństwa.

Techniczne środki redukcji ryzyka

Posiadamy własny warsztat, w którym wykonujemy osłony do maszyn. Dostarczamy kompletne nadrzędne układy bezpieczeństwa.

Dokumentacja

Wspieramy w wykonaniu dokumentacji technicznej do maszyn. Wykonujemy instrukcje, wzory deklaracji, arkusze ocen ryzyka, analizy ergonomii, obliczenia techniczne.

Oceny Zgodności

Przeprowadzimy pełen proces oceny zgodności upoważniający do oznakowania maszyny znakiem „CE” oraz wystawienia Deklaracji Zgodności WE.

Szkolenia

Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie projektu maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów projektowych. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn oraz norm zharmonizowanych.

Wsparcie dla użytkowników

Wsparcie na etapie wdrażania maszyn

Warto już na etapie rozważań na temat nowego wdrożenia zastanowić się nad kwestiami bezpiecznej instalacji. Pomagamy w wyborze odpowiednich maszyn, ocenie dostawców, tworzeniu layoutów oraz przygotowaniu miejsca instalacji.

Inspekcje wymagań minimalnych

Proponujemy unikatowy scenariusz wykonywania inspekcji do wymagań minimalnych. Nie ograniczamy się jedynie do inspekcji maszyny. Weryfikujemy wszystkie przepisy związane z udostępnieniem pracownikom sprzętu roboczego. Sprawdzamy zarówno stan techniczny maszyny, jej otoczenie pracy oraz wpływ czynników szkodliwych na stanowisko pracy.

Kontrole

Każda maszyna, zarówno nowo instalowana jak i po relokacji, modernizacji lub taka, która nie była długo użytkowana, powinna przejść odpowiednią kontrolę, według odrębnego scenariusza. Proponujemy rozwiązania skrojone na miarę.

Weryfikacja oznakowania CE

Nowo instalowana maszyna, bez wyjątku, musi spełniać wymagania zasadnicze. Ponieważ producent nie jest zobligowany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej do maszyny, kontrola spełnienia tych wymagań jest utrudniona. Na podstawie naszego doświadczenia możemy przeprowadzić odpowiednią kontrolę nawet mając do dyspozycji szczątkową dokumentację oraz instrukcję.

Odtworzenie dokumentacji

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy usługę odtworzenia dokumentacji technicznej dla maszyn. Przygotowujemy instrukcje oraz dokonujemy spisu z natury dla układów sterowania. Pomagamy także w odzyskaniu kodów źródłowych z urządzeń sterowniczych.

Dostosowania i modernizacje

Dokonujemy pełnego dostosowania maszyn oraz stanowisk pracy do wymagań minimalnych. Odbywa się to z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki oraz z wykorzystaniem aktualnych norm technicznych. Tam gdzie ma to zastosowanie, nasze modernizacje wykonujemy zgodnie z wymaganiami zasadniczymi oraz nadajemy oznakowanie „CE”.

Szkolenia

Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie eksploatacji maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów inżynieryjnych, działów utrzymania ruchu oraz służb bezpieczeństwa. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn, przepisów krajowych oraz norm określających wymagania dla bezpiecznego użytkowania sprzętu roboczego.

Czy wiesz, że...?

producentów
nie wykonuje
ocen ryzyka
maszyn wymaga
inspekcji po
instalacji
wypadków na maszynach
jest spowodowanych
złym stanem
technicznym