Koncepcja Bezpieczeństwo360°

Kompleksowe realizacje zagadnień bezpieczeństwa maszyn

Koncpecja Bezpieczeństwo360°

Odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie rynku na kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn, oferujemy unikatowe i kompleksowe podejście zapewniające pełne wsparcie Klientów w spełnieniu odpowiednich wymagań.


Będąc świadomymi zagadnień związanymi z bezpieczeństwem maszyn, pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu najbardziej trudnych problemów. Wspieramy zarówno producentów jak i użytkowników maszyn. Zagadnienia bezpieczeństwa maszyn dla tych dwóch grup odbiorców różnią się od siebie. Każda z grup zainteresowanych bezpieczeństwem maszyn ma inne cele do zrealizowania. Stawia się w stosunku do nich różne wymagania.
Poniżej przedstawiamy pełen zakres wsparcia jakie CUBEsafety oferuje swoim partnerom.

Wsparcie dla producentów

Wsparcie na etapie projektu maszyny

Wsparcie w wykonaniu koncepcji zabezpieczeń maszyny, w tym konstrukcji bezpiecznej samej w sobie. Bierzemy udział w ocenach ryzyka maszyn oraz wspieramy w doborze odpowiednich norm zharmonizowanych mających zastosowanie do danej maszyny.

Dobór rozwiązań

Wykonujemy obliczenia poziomów spełnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa zarówno dla układów sterowania jak i konstrukcji. Dostarczamy projekty nadrzędnych układów bezpieczeństwa.

Uczestnictwo w projekcie

Wykonujemy programy sterowników bezpieczeństwa. Doradzamy w wyborze technicznych środków ryzyka. Wspieramy merytorycznie projektantów, kierowników projektów oraz osoby odpowiedzialne formalnie za wprowadzenie maszyny do obrotu.

Techniczne środki redukjci ryzyka

Posiadamy własny warsztat w którym wykonujemy osłony do maszyn. Dostarczamy kompletne nadrzędne układy bezpieczeństwa.

Dokumentacja

Wspieramy w wykonaniu dokumentacji technicznej do maszyn. Wykonujemy instrukcje, wzory deklaracji, arkusze ocen ryzyka, analizy ergonomii, obliczenia techniczne.

Oceny Zgodności

Przeprowadzimy pełen proces oceny zgodności upoważniający do oznakowania maszyny znakiem „CE” oraz wystawienia Deklaracji Zgodności WE

Szkolenia

Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie projektu maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów projektowych. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn oraz norm zharmonizowanych.

Wsparcie dla użytkowników

Wsparcie na etapie wdrażania maszyn

Warto już na etapie rozważań na temat nowego wdrożenia zastanowić się nad kwestiami bezpiecznej instalacji maszyn. Pomagamy w wyborze odpowiednich maszyn, ocenie dostawców, tworzeniu layoutów oraz przygotowaniu miejsca instalacji.

Inspekcje spełnienia wymagań minimalnych

Proponujemy unikatowy scenariusz wykonywania inspekcji do wymagań minimalnych. Nie ograniczamy się jedynie do inspekcji maszyny, a weryfikujemy wszystkie przepisy związane z udostępnieniem pracownikom sprzętu roboczego. Sprawdzamy zarówno stan techniczny maszyny jak i to, czy podlega regularnym konserwacją, otoczenie pracy, szkolenia pracowników czy kontrole czynników szkodliwych.

Kontrole

Każda nowo instalowana maszyna, maszyna po relokacji, po modernizacji, lub taka która nie była długo użytkowania powinna przejść odpowiednią kontrolę. Każda kontrola powinna przebiegać według odrębnego scenariusza. Proponujemy rozwiązania na każdą sytuację.

Weryfikacja oznakowania CE

Każda nowo instalowana maszyna musi spełniać odpowiednie wymagania zasadnicze. Kontrola spełnienia tych wymagań jest utrudniona. Producent nie jest zobligowany do dostarczenia pełnej dokumentacji do maszyny. Na podstawie naszego doświadczenia możemy przeprowadzić odpowiednią kontrolę nawet mając do dyspozycji jedynie szczątkową dokumentację oraz instrukcję.

Odtworzenie dokumentacji

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy usługę odtworzenia dokumentacji technicznej dla maszyn. Przygotowujemy instrukcje oraz dokonujemy spisu z natury dla układów sterowania. Pomagamy także w odzyskaniu kodów źródłowych z urządzeń sterowniczych.

Dostosowania i modernizacje

Dokonujemy pełnego dostosowania maszyn oraz stanowisk pracy do wymagań minimalnych. Dostosowań dokonujemy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki oraz z wykorzystaniem aktualnych norm technicznych. Tam gdzie ma to zastosowanie, nasze modernizacje wykonujemy zgodnie z wymaganiami zasadniczymi oraz oznakowujemy znakiem „CE”.

Szkolenia

Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie eksploatacji maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów inżynieryjnych, działów utrzymania ruchu oraz służb bezpieczeństwa. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn, przepisów krajowych oraz norm określających wymagania dla bezpiecznego użytkowania sprzętu roboczego.

Czy wiesz, że...?

producentów
nie wykonuje
ocen ryzyka
maszyn wymaga
inspekcji po
instalacji
wypadków na maszynach
jest spowodowanych
złym stanem
technicznym